Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин Гифт.bg, собственост на търговско дружество Супергифт ЕООД, представен чрез Интернет страницата


Гифт.bg


Фирмени данни: Супергифт ЕООД, ИН 175220829

ИН по ЗДДС: BG175220829

Седалище и адрес на управление: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63

Данни за кореспонденция: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63

МОЛ: ПЕТКО ДЕЯНОВ КАЛАГЛАРСКИ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Супергифт ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством електронен магазин Гифт.bg. С отметка на бутона „Съгласен съм с общите условия“ при поръчка на продукти. Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


2. След кликане на бутона "Купи", Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната “Количка/Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


3. Услугите, предлагани от Супергифт ЕООД чрез електронен магазин Гифт.bg са адресирани само към пълнолетни Клинети, навършили 18 години.


4. Договорният език е български. Всички цени и плащания, обект на настоящите Общи условия са в български лева и с включен ДДС.


5. Супергифт ЕООД си запазва правото да променя Общите условия за позлване на електронен магазин Гифт.bg. Общите условия стават валидни от момента на публикуването им.


6. Супергифт ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, описани в настоящите Общи условия при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които компанията не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Супергифт ЕООД.


7. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското законодателство.ІІ. ЦЕНИ


1. Всички цени на артикули, посочени в Интернет страницата Гифт.bg са в български лева и с включен ДДС.


2. Указаната цена на отделен продукт, публикуван в Гифт.bg е за 1 брой, 1 чифт или 1 комплект.


3. Цените, посочени на сайта Гифт.bg не включват разходите за доставка.


4. Цената на закупуване на продукти от Гифт.bg не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен с изричното съгласието и на двете страни.ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


1. Условията за поръчка, заплащане и доставка са указани на интернет страницата на Гифт.bg


2. Всеки Клиент, избрал продукт от електронен магазин Гифт.bg може да направи поръчка, независимо дали е регистриран на сайта или не, когато плащането се извършва в брой при доставка.


3. Поръчки от електронен магазин Гифт.bg се приемат единствено чрез системата за онлайн търговия на сайта или по телфона, в случай че, това е възможно.


4. Поръчки от електронен магазин Гифт.bg се приемат 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието през системата.


5. При поръчката Клиентът посочва валиден електронен адрес, вярно попълнен адрес за доставка и вярно попълнени данни за контакт.


6. Посочването на неверени/грешни данни от Клиента при поръчка, прави поръчката невалидна и тя не обвързва Гифт.bg със задължението за изпълнение на доставката. Допълнителните разходи поради неточен адрес са за сметка на Клиента.


7. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез преглед на информацията в “Количка”.


8. Срокът на доставка за страната е до 10 работни дни, а за чужбина – до 30 работни дни от момента на потвърждаване на поръчката по имейл.


9. Посочените срокове за доставка са индикативни и Супергифт ЕООД не носи отговорност при забавяне по вина на куриера.


10. Поръчаните продукти се доставят на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


11. Тъй като продуктите, предлагани в Гифт.bg се намират в различни складове, при поръчка на повече от един продукт, екипът на сайта ще направи всичко възможно да консолидира доставката, но си запазва правата, в зависимост от местонахождението на складовете и спецификата на продуктите, да изпрати всеки артикул поотделно, за което Клиентът ще бъде навременно уведомен и при нужда ще поеме допълнителните разходи за доставка.


12. Супергифт ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на наличност от заявения продукт, в рамките на работната седмица Супергифт ЕООД уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Супергифт ЕООД, ще бъде извършено възстановяване на сумите, преведени от Клиента.


13. Поръчаните артикули от Гифт.bg се доставят подходящо опаковани съгласно вида им и ползвания транспорт за доставка.


14. Супергифт ЕООД предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.


15. Потребителят и Супергифт ЕООД удостоверяват получаване на поръчката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.


16. Клиентът се съгласява, че Супергифт ЕООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


17. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Супергифт ЕООД цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им (в случай на избор на наложен платеж, предлаган само на територията на България).ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Супергифт ЕООД предлага гаранционен документ на своите Клиенти за дадена закупена стока, единствено ако, такъв документ е осигурен от производителя на продуктите.
V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Закупена стока от Гифт.bg може да бъде върната в срок от 7 (седем) работни дни от получаването, ако не е ползвана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Купувача.
2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
- При транспортирането стоката е била повредена по вина на Супергифт ЕООД.
3. Правото на връщане на получена стока по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Супергифт ЕООД не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти, цветя, балони и бонбони;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
4. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
- Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
- Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
- В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
5. Адресът, на който Клиентът трябва да изпрати продуктите при рекламация е този на подателя, посочен върху опаковката, в която е получен съответния артикул.
6. Условия, при които Супергифт ЕООД не признава рекламация на закупена стока:
- При посочени неверени, непълни или грешни данни за адрес, телефонен номер или име при подаване на заявката, се счита, че тя е невалидна и за Супергифт ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение;
- В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Супергифт ЕООД се освобождава от задължението си да достави поръчания продукт.
7. За случаите на отказ за получаване на стоката от Клиента се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
8. Супергифт ЕООД е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.
VІ. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Супергифт ЕООД гарантира на своите Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Супергифт ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
2. Супергифт ЕООД не изисква от своите Клиенти конфиденциална информация, като номера на банкови сметки, данни за банкови карти или персонални пароли.
3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява екипът на Гифт.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
4. Супергифт ЕООД има право да изпраща на своите Клиенти рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин, на посочения при регистрация електронен адрес, за да ги запознава с възможни промени, нови стоки и промоции.
5. Супергифт ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).
6. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Супергифт ЕООД ще изпрати данните само на адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.
7. Във всеки момент, Супергифт ЕООД има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
8. В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола за достъп до профила си, Клиентът може да изиска повторното изпращане на информацията на имейл адреса, с който е регистриран на сайта на Гифт.bg. Ако Клиентът е забравил паролата си, тя може да бъде възстановена от линка за забравена парола в секцията Вход на сайта. За възстановяване и повторно изпращане на потребителско име и/или имейл адрес, промяната може да се направи чрез свързване посредством имейл с екипа на Гифт.bg .
9. В случай, че Клиентът е забравил или изгубил данните си за достъп до имейл адреса, с който се е регистриал в сайта на Гифт.bg, или този e-mail адрес вече не съществува, Клиентът може да изиска промяна на основния си имейл за достъп до профила си чрез писмено свързване по имейл с екипа на Супергифт ЕООД. За да се финализира тази промяна Супергифт ЕООД ще изиска от Клиента копие, заверено с "Вярно с оригинала", на документ за самоличност, издаден от държавните органи (паспорт, лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС).
10. Супергифт ЕООД приема и обявява на сайта си гореизложената политика за защита на личните данни, като неразделна част от Общите условия, достъпни на адрес Гифт.bg.

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ
1. Артикулите, които се намират на страницата на Интернет магазин Гифт.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ асортимента, предлаган от Супергифт ЕООД в Гифт.bg, посредством производителите и доставчиците /вносителите, с които компанията работи.
2. Забранява се копирането на текстове от страниците на Гифт.bg и публикуването им на други сайтове без писмено съгласие на Супергифт ЕООД.
3. Позволено е цитирането на текстове от страниците на Гифт.bg като се постави следният текст: „Източник: Електронен магазин Гифт.bg”, както и линк към: Гифт.bg
4. Супергифт ЕООД не носи отговорност спрямо Клинетите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Гифт.bg.
5. Супергифт ЕООД си запазва правото да променя цените за наличните артикули без предварително да известява за това Клиента.
6. Супергифт ЕООД не носи отговорност за верността на информацията за продуктите, публикувани на страницата Гифт.bg, тъй като тази информация е предоставена от Производителите/Доставчиците/Вносителите, с които компанията работи. Супергифт ЕООД не гарантира и не носи отговорност за вреди, които са настъпили вследствие ползването на тази информация.
7. Супергифт ЕООД предоставя услуги чрез електронен магазин, съдържащ продукти и предмети предоставяни от трети страни, повечет от които не са собсвеност на Супергифт ЕООД. За всички продукти Супергифт ЕООД не носи отговорност при неправилна употреба и не предоставя гаранции. Потребителят се съгласява, че използва продуктите съгласно предложените инструкции, ако има такива, предоставени от производителя, и на своя отговорност.


VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
1. Клиентите използват интерфейса на страницата на Супергифт ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Супергифт ЕООД стоки в сайта Гифт.bg.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът между Супергифт ЕООД и Клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес Гифт.bg.
4. Страна по договора с Супергифт ЕООД е Клиентът съгласно данните, предоставени при покупка и/или регистрацията. За избягване на съмнение, това са и данните, с които е създаден акаунт или с които е направена покупка на сайтовете, собственост на Супергифт ЕООД.
5. Супергифт ЕООД включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиент или заявка за закупуване на продукти от сайта на Супергифт ЕООД Гифт.bg.
7. Супергифт ЕООД доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.
IX. ДРУГИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Супергифт ЕООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.
2. Клиентите заплащат на Супергифт ЕООД възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта Гифт.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Супергифт ЕООД на адреса на сайта Гифт.bg.
3. Супергифт ЕООД доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Супергифт ЕООД на сайта Гифт.bg и съгласно настоящите общи условия.
4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
5. Клиентът и Супергифт ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация (ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп) или при покупка на продукти.
7. За да използва сайта Гифт.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Супергифт ЕООД. Супергифт ЕООД потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес.
8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Супергифт ЕООД, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Тази промяна може да се направи от менюто с опции в Профил на Клиента.
9. Супергифт ЕООД не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Супергифт ЕООД си запазва правото да изисква от Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
10. Супергифт ЕООД доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок. Ако срокът на доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Супергифт ЕООД доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
12. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд в България или Комисията за защита на потребителите.
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Супергифт ЕООД по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиентите си, които имат регистрация.
2. Супергифт ЕООД и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Супергифт ЕООД. На клиентът се предоставя 14-дневен срок, в който може да отхвърли в писмен вид Общите условия на Супергифт ЕООД. Само Клиенти, който са се регистрирали и са предоставили имейл адреси, ще бъдат уведомени за промени. Останалите Клиенти, които пазаруват онлайн като Гост, носят собствена отговорност да се запознаят с текущите Общи условия, публикувани на всички сайтове, собственост на Супергифт ЕООД.
3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Супергифт ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
4. Супергифт ЕООД публикува тези общи условия на адрес Гифт.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Супергифт ЕООД се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в сайта Гифт.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15 Декември 2013 г.
---
Контролни органи:
1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
Източник: Насоки за Общи условия на електронен магазин на Комисията за защита на потребителите и Българската уеб асоциация
http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/09/UniformModelGeneralTermsAndConditions-Shops-KZP-BWA-18092013.pdf
Политика за защита на лични данни


/за потребители на платформата на "Супергифт" ЕООД/
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика на Супергифт ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата За контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.
Важно е да знаете, че:

• Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.

• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до .

• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др

• Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.
II. ПОНЯТИЯ
ДРУЖЕСТВОТО : Супергифт ЕООД, ИН 175220829 ИН по ЗДДС: BG175220829
Седалище и адрес на управление: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63
Данни за кореспонденция: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63
МОЛ: ПЕТКО ДЕЯНОВ КАЛАГЛАРСКИ
ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните
СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.
ПЛАТФОРМАТА: Понятието касае виртуална платформа, собственост на Дружеството, която обхваща сайт, обслужвани от обща техническа инфраструктура и програмен код.
• Гифт.bg - Информационна платформа за „пазаруване“, от която Дружеството публикува на оферти за продажба на услуги/стоки към крайни Потребители-купувачи; Платформата включва и социален слой, базиран на потребителски профили, споделяне на информация и впечатления от услуги.

III. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение
Според начина, по който лицата използват Платформата ни и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.
Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.
a. Посетители

• Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

• Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

• Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

• Правно основание за обработването: Съгласие с политика на бисквитки при вход.

b. E-mail абонати

• E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към градове и локации, категории и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

• Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.

• Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

• Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

c. Регистрирани потребители

• Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, Телефонен номер, E-mail адреси, IP адреси, Информация за използвания браузър/устройство.

• Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: извършване на покупки, поддържане на потребителски профил,
• Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.

• Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.

d. Потребители-купувачи

• Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши закупуването от разстояние на оферирана от последния услуга/стока в Платформата (или сходно действие).

• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.

• Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи; Предоставяне към съответните Търговци-продавачи на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответнита закупени услуги.

• Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.

• Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия
2. Вашите права
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес info@Гифт.bg, или чрез страницата За контакти:• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.

• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.

• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

• Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.
3. Предоставяне на Лични данни към трети лица
Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

a.  Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;

b. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;

c.  Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.
5. Сигурност на данните
От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.
Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.
6. Данни на непълнолетни лица
Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за лица, навършили 18 години.
Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.
Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.
7. IP адреси
Когато Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, ненамерени покупки, справки за статуси на покупки и други). IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Платформата от гледна точка на честота на покупки и други действия). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, чл.4.
IV. БИСКВИТКИ
 1. Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.
V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
1. При регистрация в Платформата
a. Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:

• Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.

• Публичен потребителски профил: Обособена част от Платформата, със социални и маркетингови цели, предоставяща публично частична информация за Регистрирания потребител, включваща посочени от него данни – име и детайли относно извършените от него покупки чрез Платформата, както и информация за негови публични действия в Платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни и незабранена от Регистрирания потребител чрез настройките на профила му, до които той има достъп до всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства). Платформата би могла да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.
3. При сключване на договор за покупко-продажба от разстояние
Заявявайки извършването на покупка от разстояние, всеки потребител се съгласява, че:

a. Действието по извършване на покупка от разстояние с Администраторът , като с това поражда правоотношения .
4. При публикуване на отзиви от потребители
В определени случаи Потребителят-купувач има възможност да публикува свой отзив и оценка за Търговеца-продавач, във връзка с закупена услуга чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му и Име на публикуващия.
5. Препратки към външни сайтове
В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.